Termeni și condiții

Prin folosirea site-ului și a platformei online eduKiwi, Beneficiarul acceptă oferta de servicii de pe www.edukiwischool.ro și Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu  Politica privind protectia datelor cu caracter personal și Politica de utilizare Cookie-uri.

 

I. PĂRŢILE ACORDULUI

1. PRESTATORUL, denumit generic “EDUKIWI SCHOOL” reprezentat prin una dintre firmele partenere sau colaboratoare de mai jos:

  • EDUKIWI SCHOOL S.R.L., CUI: RO43819964, Reg. Com.: J35/847/2021

şi

2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online NFT (non fungible token/ jeton nefungibil) pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că :

• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI NFT (non-fungible token/ jeton nefungibil) din colectia de arta digitala a Vanzatorului (denumit in continuare NFT, NFT-uri)
• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea NFT-ului/NFT-urilor

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a NFT (non fungible token/ jeton nefungibil pe platforma online „EduKiwi” BENEFICIARULUI. In cazul achizitiei de produse si/sau servicii online prin magazinul online al PRESTATORULUI, Comanda (“Comanda”) efectuata pe cale electronica de catre Beneficiar pe orice site web apartinand acestuia constituie Contract. Bunurile, care fac obiectul prezentului contract, sunt alese în mod aleatoriu, iar Cumpărătorul acceptă în mod expres faptul că NFT-ul achiziționată în temeiul prezentului acord redă arta digitală aleasă în mod aleatoriu din colecția Vânzătorului, fără posibilitatea de returnare a prețului sau de înlocuire a NFT-ului, in special pentru motive precum, însă fără a se limita la următoarele: elementele de artă digitală, icon,cromatică, formă, așezare, grafica utilizată, dimensiunea, detaliile grafice, semne, caractere etc.

2.2. Vânzătorul se obligă să pregătească arta digitală la stadiul de NFT din colecția Vânzătorului, pe care îl transferă Cumpărătorului în portofelul digital al acestuia.

2.3. Pregătirea artei digitale la stadiul de NFT se realizează printr-un proces de creare cunoscut sub denumirea de minting, care implică implementarea unor standarde de tokene (token standard) aferente contractelor inteligente (smart contracts) de pe blockchain. În cadrul acestui proces de minting, Vânzătorului, în calitate de creator al NFT-ului, își rezervă și i se conferă dreptul la redevență reprezentând dreptul de a încasa o cotă de 10% din preţul net de vânzare obţinut la orice revânzare a NFT-ului, ulterioară primei înstrăinări de către Vânzător (denumit în continuare Redevența sau NFT -Royalty). NFT-Royalty se achită în mod perpetuu către Vânzător, plățile fiind executate în mod automat prin contractul inteligent, care a stat la baza procesului de minting.

2.4. Vânzătorul va transfera NFT-ul către Cumpărător în termen de 3 zile lucrătoare de la data furnizării datelor potrivit art. 2.4 din acord și a achitării prețului de vânzare de către Cumpărător. Prin data achitării prețului de vânzare se înțelege data la care contul Vânzătorului a fost alimentat cu suma de bani reprezentând prețul de vânzare. Odată cu transferul NFT-ului va opera și transferul dreptului de proprietate.

2.5. Cumpărătorul are obligația să indice Vânzătorului datele necesare pentru transferul NFT-ului în portofelul digital al acestuia. În cazul în care portofelul digital al Cumpărătorului nu este compatibil sau nu permite primirea NFT-ului, acesta va furniza de îndată Vânzătorului datele necesare pentru transferul NFT într-un portofel digital compatibil cu transferul NFT-ului, în caz contrar Vânzătorul nu răspunde pentru întârzierea sau imposibilitatea transferării NFT-ului.

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință și acceptă că transferul NFR-ului se realizează prinplatforme digitale aparținând unor entități juridice terțe și externe Vânzătorului, ale căror fluxuri de lucru și interoperabilitate nu sunt gestionate de Vânzător. Vânzătorul nu răspunde pentru astfel de platforme sau pentru întârzierea în operarea transferului NFT-ului de către societățile terțe.

2.7. Cumpărătorul va avea dreptul să folosească imaginea NFT-ului, ce face obiectul prezentului acord, în scop non-comercial sau comercial, va avea dreptul de a asocia imaginea NFT-ului cu propria marca/brand sau va putea imprima imaginea NFT-ului pe produse (precum spre ex.: obiecte de îmbrăcăminte, căni etc.), însă fără a prejudicia imaginea Vânzătorului sau a colecției de artă digitală a Vânzătorului.

2.8. Cumpărătorul va avea dreptul de a vinde NFT-ul, ce face obiectul prezentului acord oricui crede de cuviință, cu respectarea dreptului de redevență/NFT-Royalty a Vânzătorului. În acest sens Cumpărătorul înțelege și acceptă în mod expres că NFT-ul, ce face obiectul prezentului acord, este supus la fiecare operațiune de revânzare unui NFT-Royalty de 10% din preţul net de vânzare în favoarea Vânzătorului.

2.9. Fără a aduce atingere prevederilor art. 2.6., părțile stabilesc în mod expres că prin prezentul acord nu se transferă drepturi de proprietate intelectuală, care au stat la baza operei de artă digitală.

III. DURATA ACORDULUI

3.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a NFT-ului (non fungible token/ jeton nefungibil pus la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https://www.edukiwi.ro/ sau subpagini ale acestuia.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

4.1. Prețurile de vanzare a unui NFT va fi comunicat pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare NFT în parte. Toate prețurile indicate în EURO vor fi facturate de Vânzător în LEI, la cursul BNR din ziua emiterii facturii. La prețul indicat în prezentul Contract se va aplica suplimentar TVA, dacă prevederile legale aplicabile impun aplicarea TVA.

4.2. Plata va fi efectuată de Cumpărător în baza unui link de plată asociat unei platforme de efectuare a plății. Acest link va fi comunicat de către Vânzător prin mijloace de comunicare la distanță (spre ex. prin platforme de comunicare/sms/e-mail etc.) la numărul sau adresa indicate de Cumpărător.

4.3. Vânzătorul va emite și transmite factura privind prețul vânzării către Cumpărător prin mijloace de comunicare la distanță.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1.VÂNZĂTORUL are urmatoarele obligatii:

5.1.1. Să predea Cumpărătorului arta digitală aleasă aleatoriu la stadiul de NFT, în condițiile prezentului Contract;

5.1.2. Să păstreze și să respecte confidențialitatea prezentului contract și a informațiilor contractuale; să respecte Regulamentul privind Protecția datelor cu caracter personal și să utilizeze documentele primite ce conțin date cu caracter personal în vederea executării prezentului Contract și îndeplinirii obligațiilor legale;

5.1.3. Să depună toate diligențele în vederea rezolvării oricăror probleme apărute în derularea prezentului contract.

V.2. CUMPARATORUL se obligă să:

5.2.1. Să respecte întocmai prevederile prezentului acord;

5.2.2. Să comunice Vânzătorului orice neconcordanță sau modificare cu privire la datele furnizate în baza prezentului acord, în special datele necesare transferului NFT-ului în condițiile prezentului acord;

5.2.3. Să verifice primirea și integritatea NFT-ului la momentul primirii în portofelul digital și să comunice Vânzătorului orice neconformitate în termen de 24 de ore;

5.2.4. Să achite contravaloarea integrală a prețului de vânzare în condițiile prezentului acord;

5.2.5. Să respecte dreptul de redevență al Vânzătorului;

5.2.6. Să nu afecteze imaginea Vânzătorului și a colecției de artă digitală / NFT-uri ale acestuia;

5.2.7. Să comunice Vânzătorului în prealabil, orice schimbare sau modificare cu privire la reorganizarea activității sau orice alte operațiuni care ar putea prejudicia interesele Vânzătorului;

5.2.8. Să păstreze confidențialitatea informațiilor legate de Vânzător și cele privind colaborarea dintre cele două părți;

5.2.9. Să respecte Regulamentul privind Protecția datelor cu caracter personal și să utilizeze documentele primite ce conțin date cu caracter personal în vederea executării prezentului acord și îndeplinirii obligațiilor legale;

5.2.10. Să depună toate diligențele în vederea rezolvării oricăror probleme apărute în derularea prezentului acord;

5.2.11. Să nu utilizeze NFT-ul, ce face obiectul prezentului acord, în nicio formă de activitate ilegală, inclusiv, dar fără a se limita la, participarea sau sprijinirea oricăror activități ilegale.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

6.1.În cazul în care o Parte nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul acord, aceasta se obligă să acopere în totalitate orice prejudicii directe sau indirecte produse ca urmare a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor sale

6.2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.

6.3. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul

7.1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata acordului.

7.2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului acord. Prin informatii confidentiale se intelege orice informatie apartinand PRESTATORULUI sau tertilor cu care PRESTATORUL are relatii de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisa de catre PRESTATOR in executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de Beneficiar (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent daca aceasta informatie a fost transmisa de catre PRESTATOR sau terti, primita de catre PRESTATOR in forma scrisa, orala sau in orice alt mod, si care se refera inclusiv dar nelimitat la:

a) Planurile de afaceri, de marketing si financiare ale PRESTATORULUI, precum si ale clientilor acestuia si/sau ale tertilor cu care are relatii de afaceri sau cu care intra in contact prin natura activitatii desfasurate;

b) Sistemul organizatoric, informational si de management al PRESTATORULUI;

c) Informatii referitoare la numele clientilor si furnizorilor PRESTATORULUI, precum si orice alte informatii referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent daca in documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.

7.3. BENEFICIARUL declara si inteleg ca vor folosi informatiile confidentiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai in interesul si in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.

7.4. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.

7.5. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.

7.6. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

VIII. ÎNCETAREA/POLITICĂ DE RETUR

8.1. Părțile au convenit că, în situația în care Cumpărătorul nu achită integral prețul prevăzut în prezentul acord – reprezentând o obligație contractuală esențială – prezentul acord este rezoluționat de drept, conform art. 1550 alin. (2) si art. 1724 Cod Civil.

8.2. Cumparatorul a luat la cunostiinta ca, odata cu achizitionarea NFT-ului, nu va avea posibilitatea de retur a acestuia.

IX. FORŢA MAJORĂ

9.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza acordului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective se datorează forței majore sau cazului fortuit, astfel cum sunt definite de lege.

9.2 Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Forța majoră trebuie notificată celeilalte părți contractante în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției evenimentului de forță majoră. Forța majoră se constata prin certificat emis, în condițiile legii, sau prin alte documente/avize prevăzute de lege, care se comunică în mod obligatoriu de către Partea care invocă forța majoră, celeilalte Părți.

9.3 Pot constitui cazuri de forță majoră, în mod exemplificativ, nu exhaustiv: situații epidemiologice, greve, revolte, războaie, calamități naturale, cazuri de necesitate şi orice alt eveniment imprevizibil, insurmontabil şi care nu poate fi controlat de către aceea dintre Părți care o invocă.

9.4 De asemenea, Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza acordului dacă această neexecutare apare ca urmare a măsurilor luate de autorități pentru protecția și prevenția răspândirii COVID 19.

9.5 Părțile se obligă să depună toate diligențele pentru a limita efectele negative apărute în urma cazului de forță majoră.

X. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 În sensul prezentei secțiuni, atunci când între părțile contractante se comunică date cu caracter personal, următorii termeni au înțelesul de mai jos:

a. Date cu Caracter Personal: orice informație referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, la care Partile au acces sau pe care acestea le colectează sau utilizează în legătură cu executarea Contractului; o persoana identificabilă este una care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, adresa de domiciliu sau reședință, număr de telefon, un număr de identificare (serie si număr Carte de Identitate sau pașaport, CNP – Cod Numeric Personal etc.), date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (date privind locul de muncă, date privind situația financiară sau bunurile, date privind situația familială etc.);

b. Persoane Vizate: persoanele fizice la care se referă Datele cu caracter Personal;

c. Legislația Privind Protecția Datelor: desemnează Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și toate celelalte legi și reglementări din România aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal;

d. Încălcarea Securității Datelor cu Caracter Personal: desemnează o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a Datelor cu Caracter Personal;

e. Prelucrare: desemnează orice operațiune cu privire la Datele cu Caracter Personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

10.2 Domeniul de aplicare a Prelucrării efectuate de oricare dintre Părți, conform acordului este următorul: (i) natura, obiectul și scopul Prelucrării corespunzătoare drepturilor și obligațiilor descrise în cadrul Contractului; (ii) durata corespunzătoare executării Contractului și (iii) tipuri de Date cu Caracter Personale și categorii de Persoane Vizate descrise sau la care se face referire în acord.

10.3 Fiecare dintre Parti va asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal si va Prelucra Datele cu Caracter Personal în scopul încheierii și executării acordului, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor legale.

10.4 Părțile vor prelucra Datele cu Caracter Personal în conformitate cu dispozitiile legale, respectând principiul minimizării prelucrării datelor și doar în scopul realizării obiectului acordului.

10.5 Fiecare Parte va notifica prompt ceilalți Părți, orice reclamații, plângeri sau solicitări din partea (i) oricărei Persoane Vizate cu privire la Datele cu Caracter Personal (de exemplu orice solicitare de acces, modificare, restricționare, opoziție, ștergere sau portabilitate a datelor) sau (ii) a oricărei autorități cu privire la Datele cu Caracter Personal, și fiecare Parte va coopera cu cealaltă Parte in vederea soluționării oricărei reclamații/plângeri sau solicitări cu privire la Datele cu Caracter Personal de care s-a luat cunoștința cu ocazia încheierii sau executării acordului.

10.6 Fiecare Parte va notifica celeilalte Parti, cu promptitudine și, în orice caz, în termen de 24 de ore de la momentul la care a cunoscut sau a suspectat o Încălcare a Securității Datelor cu Caracter Personal și va furniza orice informații sau asistență pentru a permite acesteia să îndeplinească orice obligație aplicabilă conform Legislației Privind Protecția Datelor.

10.7 La cererea oricăreia dintre Părți, cealaltă Parte va pune la dispoziția acesteia, toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu prezentul acord.

10.8 Oricare Parte, la cererea celeilalte Părți comunicată în scris, șterge sau returnează acesteia toate Datele cu Caracter Personal după executare acordului, în măsura în care nu mai există un temei pentru prelucrarea acestora și în măsura în care legea nu impune stocarea Datelor cu Caracter Personal.

10.9 Obligația fiecărei Părți de a păstra confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal va supraviețui pe o durată nelimitată și după încetarea operațiunilor care implică Prelucrare de Date cu Caracter Personal în conformitate cu acordul.

XI. LITIGII

11.1 În cazul în care litigiile apărute în legătură cu interpretarea și/sau executarea prezentului acord nu se vor soluționa pe cale amiabilă, pentru soluționarea respectivelor litigii se va apela la instanțele judecătorești competente din Timișoara.
11.2. Clauza prevăzută la art. 5.1. este obligatorie pentru părțile contractante și va fiaplicabilă fără a face distincție între calitatea Vânzătorului sau Cumpărătorului, de reclamant sau pârât.

XII. DISPOZIȚII FINALE
12.1. Prezentul acord reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.2. Orice modificare a prevederilor prezentului acord se poate face numai cu acordul ambelor Părți.

12.3. În cazul în care orice prevedere din acord este considerată nevalabilă, nulă, ilegală sau neexecutorie în conformitate cu vreo lege, ordonanță, decret sau decizie publică executivă, legislativă, judiciară sau de altă natură, caracterul nevalabil, ilegal sau neexecutoriu al acesteia nu va afecta caracterul valabil sau executoriu al părții rămase valabile din prezentul acord, care va rămâne în vigoare și va produce efecte depline în continuare ca și cum partea nevalabilă, ilegală sau neexecutorie nu ar fi făcut parte niciodată din prezentul acord la momentul încheierii acordului. Părțile vor depune toate diligențele pentru a efectua acele acțiuni și/sau modificări corespunzătoare în vederea înlocuirii prevederii care este considerată nevalabilă, ilegală sau neexecutorie cu o alta similară, care să genereze același rezultat juridic și/sau economic care a fost urmărit la data încheierii acordului, în conformitate cu cerințele legale.

12.4 Interpretarea clauzelor conținute în prezentul acord se va realiza în funcție de intenția comună a părților contractante. Toate clauzele prezentului acord trebuie să fie interpretate împreună cu respectarea întregului înțeles rezultând din întregul contract. În cazul în care încă exista ambiguități, acestea trebuie să fie interpretate în concordanță cu practicile și procedurile în domeniu sau cele statornicite între părţi.